o nas

Jesteśmy, aby pomóc rodzicom wychować szczęśliwe i zdrowe dzieci

Żłobek Miejski w Pabianicach jest miejscem, gdzie stwarzamy dzieciom dobre warunki do jego psychomotorycznego rozwoju w zbliżonej do domowej atmosferze

Wiemy, że każde dziecko przychodzące do naszej placówki ma własny wyniesiony z domu plan dnia. Naszym zadaniem jest pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków, nowego otoczenia i nowych osób. Dzieci u nas czują się dobrze, otoczone są właściwą opieką przez opiekunki z wieloletnim stażem pracy w tym zakresie. Dodatkowo na miarę swych możliwości uczą się i poznają świat oraz rozwijają swoje umiejętności poprzez zabawę. Dbamy, aby rozwój naszych dzieci przebiegał harmonijnie odpowiednio do ich wieku.

Żłobek Miejski

działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3  i przepisów wydanych na jej podstawie oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów. Jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Celem działania żłobka jest zapewnienie mieszkańcom naszego miasta świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci.

W wykonywaniu zadań statutowych żłobek współdziała z:

 1. Urzędem Miejskim w Pabianicach – Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych,
 2. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pabianicach,
 3. Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 4. Przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 5. Innymi instytucjami użyteczności publicznej.

Edukacja

Zróżnicowane i aktywizujące zajęcia zabawowe z elementami edukacji

Opieka

Zdrowe i bezpieczne środowisko zbliżone do warunków domowych

Rozwój

Zajęcia uwzględniające rozwój psychoruchowy właściwy do wieku dziecka

Współpraca

Bliska współpraca z rodzicami i opiekunami skierowana na realizację wspólnych celów

nasza kadra

Wykwalifikowani opiekunowie dbający o najlepszy rozwój Twojego dziecka

Żłobek Miejski w Pabianicach to instytucja z dużymi tradycjami i wieloletnią praktyką w sferze opieki i wychowania. Wysoką jakość pracy Żłobka zawdzięczamy kadrze opiekuńczo – wychowawczej, która dzięki zawodowemu doświadczeniu, posiadanych kompetencji podnosi jakość pracy żłobka. Grono pracowników opiekuńczo – wychowawczych realizuje zadania statutowe żłobka zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r.

Do podstawowych zadań Żłobka należą w szczególności:

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniając rozwój psychoruchowy dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Kadra opiekuńczo-wychowawcza jest grupą opiekunów skierowaną na realizację wspólnych celów – w dążeniu do wszechstronnego rozwoju dzieci w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym.

Kadra opiekuńczo–wychowawcza:

 • jest wykwalifikowana z wieloletnim doświadczeniem,
 • systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb,
 • zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami,
 • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci,
 • stosuje zróżnicowane i aktywizujące formy zajęć,
 • traktuje dziecko podmiotowo,
 • swoją pracę wykonuje sumiennie i rzetelnie,
 • swoje doświadczenie przekazuje pracownikom młodszym,
 • przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.
nasza dyrekcja i administracja

Kadra kierownicza zapewnia sprawne funkcjonowanie, organizuje bieżącą pracę żłobka

Pracą żłobka kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Kierownika Filii. Kadra kierownicza zapewnia sprawne funkcjonowanie żłobka i warunki jego działania,  organizuje bieżącą pracę żłobka. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników żłobka. Sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą poszczególnych komórek organizacyjnych. Reprezentuje żłobek na zewnątrz na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa. Personel medyczny odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Gromadzi dokumentację kart pielęgnacyjnych dzieci (pomiar wagi, wzrostu, zachorowalność dzieci), prowadzi wywiady z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka, sprawuje nadzór nad jadłospisem, prowadzi profilaktykę zdrowotną oraz udziela profesjonalnej pomocy i porad rodzicom. Stanowisko głównego księgowego zajmuje pracownik doświadczony z długoletnim stażem pracy w tym zawodzie. Odpowiada za prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych żłobka w zakresie budżetu oraz funkcjonowanie systemu finansowo-księgowego. Stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i kasy zajmuje również pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi niezbędną dokumentację pracowniczą oraz dokonuje wszelkich operacji kasowych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku Miejskim w Pabianicach przestrzegają dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/pożarowych.

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Pabianicach:

 1. Winiarska Violetta – Dyrektor Żłobka Miejskiego
 2. Głusiec Dorota – Zastępca Dyrektora Żłobka Miejskiego
 3. Skóra Milena – Kierownik Filii Żłobka Miejskiego

Administracja:

 1. Kędzierska  Dagmara –Główny  księgowy
 2. Guzenda Agata– Specjalista ds. kadr
Co o nas piszą rodzice
Dla mnie wyznacznikiem oceny jest moja córka, która jest zawsze uśmiechnięta po przyjściu do domu. Widzę jak wielkie robi postępy i jak pięknie się rozwija. Gorąco polecam!
Basia Łukasiewicz
Żłobek z doskonałą kadrą. Wnuk chętnie rano szykuje się do żłobka i pełen wrażeń wraca do domu. Zawsze odbieram wnuka z suchą piluszką i czystego. Gratuluję wypracowania wysokich standardów opieki.
Grażyna Gabara

Przyjazne i bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka

Scroll to Top
Skip to content